zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Roompot Beachresort Kamperland

Tegen de volgende in het Ontwerp Bestemmingsplan behandelde onderdelen willen wij bezwaar maken:

1. De uitbreiding is veel groter dan maximaal door de Zeeuwse Kustvisie toegestane uitbreiding van vakantieparken is toegestaan.

Uitbreidingen van bestaande parken zijn toegestaan met ten hoogste 20% van de bestaande oppervlakte. De gemeente Noordbeveland heeft zich als ondertekenaar van de Kustvisie hieraan gecommiteerd.

Volgens opgave van de gemeente in het bestemmingsplan “Recreatieconcentratie de Roompot 2015” zou de totale oppervlakte 802751m2 beslaan.

De beoogde uitbreiding betreft de kadastrale percelen S37, S40 en S42 met een totale kadastrale oppervlakte van 290610m2. Dit is ruimschoots boven de in de Zeeuwse Kustvisie aangeven maximale 20% uitbreiding, namelijk afgerond 36%, bijna het dubbel toegestane ten aanzien van de door de gemeente aangevoerde cijfers.

Bij de uitbreiding gebruikt de gemeente een berekening van de oppervlakte van de uitbreiding waarbij de als “Groen” bestempelde onderdelen van de beoogde invulling van de uitbreiding van het vakantiepark niet worden meegeteld, waardoor de uitbreiding net beneden de 20% uit kan komen.
Maar uiteraard zijn groengebieden ook gewoon onderdeel van het vakantiepark, zoals in de beschrijving van het bestemmingsplan ook menigmaal expliciet naar voren komt. De groengebieden en waterpartijen zijn onderdeel van de gewenste uitbreiding met “een natuurlijkere en groenere sfeer”.

De gemeente telt aan de ene kant (de huidige situatie) gronden mee die feitelijk geen onderdeel zijn van het vakantiepark (maar wel gedeeltelijk door de bezoekers van het park gebruikt worden, zoals het complete Sohiastrand en het complete water van de jachthaven), terwijl aan de andere kant, de uitbreiding, enkel de bebouwde delen worden geteld, en niet de groene delen en waterpartijen en buffergebieden. Dit is ene vorm van “meten met twee maten”. Wanneer een realistische berekening wordt gemaakt van de oppervlaktes van het park, of die nu op basis van netto (gebruiksgebieden) of bruto (kadastrale oppervlaktes van het vakantiepark zoals in eigendom door de uitbater) worden gemaakt, de uitbreiding zal altijd ruim hoger dan 20% uitkomen en daarom strijdig met de huidige regels.

2. Er worden recreatie eenheden buitendijks cq op het water gecreeerd.

In het bestemmingsplan wordt (pag.47) aangegeven dat “de drijvende verblijfseenheden vervangen ligplaatsen, daarmee is geen toename van verstoring door geluid, licht, trillingen mechanisch of optisch te verwachten”. Een ligplaats, en daarme verblijf in een boot heeft echter heel andere kenmerken dan de beoogde recreatieve eenheden. Boten zijn dikwijls passanten, waarbij men voornamelijk komt om te overnachten, en men zich in boten meestentijds binnen in kleine afgeschermde ruimtes bevindt. De gebruikers zijn voor een groot deel iets ouder (men spreekt zelfs van verregaande vergrijzing) met overeenkomstig gedrag. Drijvenende recreatie eenheden zijn echter huisjes op het water, die een geheel ander publiek en beleving met zich meebrengen.

Het voornemen om 20 drijvende recreatieeenheden te creeren in de Roompot Marina Haven veroorzaakt een aantasting van het naastgelegen Natura 2000 gebied Oosterschelde. Lichtvervuiling zal optreden: de verblijfseenheden kunnen tot 5 meter hoog worden met een oppervlakte van 100m2, waarbij uitstraling naar het Natura 2000 gebied onvermijdelijk is. Geluidshinder zal optreden, te meer omdat door de openheid van de ruimte tussen de verblijfseenheden en het Natura 2000 gebied, geluid van mensen die gezellig samenzijn, met eventuele bijkomstige muziek en andere vormen van auditieve verschijnselen zeer ver zal reiken, niet enkel overdag, maar ook in de avond en mogelijk de nacht. De zichtlijnen vanaf het water van de Oosterschelde worden nadelig beinvloed. Tevens bestaat de kans dat er in de toekomst meer van dergelijke objecten bijgebouwd worden, wat een verdere schadelijke invloed op het Natura 2000 gebied zal hebben.

De aanname dat “de drijvende verblijfseenheden vervangen ligplaatsen, daarmee is geen toename van verstoring door geluid, licht, trillingen mechanisch of optisch te verwachten”, is een vergelijking van zeer verschillende objecten, en klopt dus niet. Aannemelijk is een daarentegen juist een sterk negatieve invloed op het Natura 2000 gebied.

Middelburg,

4 mei 2023

Vereniging Bescherm de Delta,