Zienswijze: bezwaren Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

De gemeente Middelburg wil het Bestemmingsplan in het gebied van Waterpark Veerse meer aanpassen om een mega groot recreatiepark te laten bouwen.

Wij zijn niet tegen de herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer, maar wel tegen de grote uitbreiding van dit park.

Wij zijn van mening dat het project Waterpark Veerse Meer significant afbreuk doet aan de kwaliteit van het landschap, natuur, rust en
ruimte en op geen enkele manier bijdraagt aan het versterken van de kwaliteit van deomgeving. Het is, zoals het plan nu voorligt, een grove inbreuk op een schaal die ongekend is in Zeeland. En instrijd met goede ruimtelijke ordening.

Wij zijn van mening dat:

 • voorgenomen herstructurering beperkt moet blijven tot het bestaande recreatieterrein van De Witte Raaf
 • de toegestane hoogte van de te plaatsen bouwwerken begrensd moet zijn op maximaal 12 meter
 • de te plaatsen bouwwerken energiezuinig, circulair en gemakkelijk verplaatsbaar moeten zijn
 • het plangebied vleermuisvriendelijk verlicht wordt, en door een brede strook van dichte en opgaandevegetatie goed afgeschermd wordt van het Natura 2000 gebied Veerse Meer.
 • de fasering omgekeerd zou moeten zijn: eerst een goede infrastructuur rondom het plangebied eer er gebouwd kan worden.
 • Het plangebied beperkt moet blijven tot het gebied van de oorspronkelijke Camping de Witte Raaf ( plan B in anterieure overeenkomst uit 2018 met medeneming van bovengenoemde punten)

In deze zienswijze zijn deze bezwaren als volgt te lezen:

 1. Plan B (ontwikkeling op het bestaande gebied) is niet meegnomen in het bestemmingsplan
 2. Het landschap wordt aangetast
 3. Gebouwen van 35 meter hoog: strijdig met goede ruimtelijke ordening
 4. Onvoldoende klimaataanpassing
 5. Nadelige effecten op natuurwaarden
 6. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 worden niet gehaald
 7. Onvoldoende bescherming voor beschermde soorten
 8. Stikstofuitstoot is fors hoger
 9. Partiele vrijstelling voor bouwers van recreatieparken ongewis en mogelijk betwistbaar
 10. Infrastructuur Verkeer onvoldoende
 11. Veiligheid en volksgezondheid in gevaar
 12. Concept grote villaparken achterhaald
 13. Goede landbouwgrond met zoet water opgeofferd ten behoeve van uitbreiding terrein
 14. Beschermende maatregelen voor zoetwaterbel onvoldoende
 15. Surfplek bedreigd en bestaande dagrecreatie weggesaneerd
 16. Mogelijke ongeoorloofde overheidssteun

lees de complete zienswijze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *