Privacy beleid Vereniging Bescherm de Delta

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging BESCHERM DE DELTA verwerkt van haar leden/donateurs. Indien u lid wordt van Vereniging BESCHERM DE DELTA, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging BESCHERM DE DELTA verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om dit privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging BESCHERM DE DELTA , Hugo de Grootstraat 8,  4334 AV Middelburg, telnr 0619202046, KvK nummer 859855259. De functionaris leden/donateursbeheer is bereikbaar via administratie@beschermdedelta.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Vereniging BESCHERM DE DELTA en voor welk doel.                   

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres en mailadressen c) eventueel telefoonnummers en bankrekeningnummer(s).
2.2 verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het             lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor de verstrekking van de door u  aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
b)         uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vereniging BESCHERM DE DELTA;
c)         uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om a betalingen, b. lidmaatschapsgeld en bestellingen af te wikkelen.
2.3       uw mailadres kan tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met Vereniging BESCHERM DE DELTA en u te informeren over de ontwikkelingen van Vereniging BESCHERM DE DELTA.

E-mail berichtgeving (opt-out)

Vereniging BESCHERM DE DELTA gebruikt uw naam en e-mailadres om  haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vereniging BESCHERM DE DELTA te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Vereniging BESCHERM DE DELTA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Vereniging BESCHERM DE DELTA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van Vereniging BESCHERM DE DELTA kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Vereniging BESCHERM DE DELTA zal  uw verzoek in behandeling nemen en u  binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop Vereniging BESCHERM DE DELTA uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie privacy@beschermdedelta.nl.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid 2019 kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.beschermdedelta.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.