Camping de Kruitmolen

Waarom wij bezwaar hebben ingediend bij de gemeente Middelburg tegen de enorme uitbreiding van deze camping? Hier een paar punten uit ons bezwaar…

a. Het weidse uitzicht, het landschap en de natuur, het beschermen van essentiële landschappelijke en culturele waarden.

Camping De Kruitmolen bestaat nu uit enkele gebouwen met een mini-camping. Het omliggende terrein heeft een weids open en landschappelijke karakter in de vorm van een agrarische polder. De mini camping met omliggende akkers wil men herinrichten als een recreatiepark met in totaal 150 stacaravans. Dat heeft een grote impact op het landschap.

Deze polder is omgeven door een landschappelijk en cultuurhistorische beschermde dijk die met uitbreiding van de minicamping zijn waarde aan bescherming en uitzicht op die dijk ontneemt.

Het betreft niet alleen het verplaatsen van de 150 stacaravans van Waterpark Veerse Meer naar mini camping De Kruitmolen; er zal ook een schuur bij gebouwd worden.

Verder worden er diverse parkeerplaatsen op het park aangelegd met een grote parkeerplaats aan de rand van dit park, wat wederom het landschap niet ten goede komt. En eenmaal verdwenen landschapswaarden keren niet terug.

b. Het tegengaan van geluid- horizon en lichtvervuiling en dan in het bijzonder in de nabijheid van stilte gebieden en Natura 2000 gebieden.

Bij de ontwikkeling van wederom een groot recreatiepark met 150 stacaravans zal dag en nacht (enorme lichtvervuiling) het verstorende uitstralingseffect van een compleet nieuw dorp schade toebrengen aan het aangrenzende landschap en het karakteristieke polderlandschap. Niet alleen het licht met o.a. lichtmasten die 9 meter boven het maaiveld uitsteken, maar ook de vele lichten van auto’s en andere voertuigen door de toegenomen verkeersdrukte. Ook zal het lawaai/geluid van recreërende toeristen en het geluid van dichtslaande portieren en motoren van allerlei voertuigen belastend zijn op wat nu nog een stilte gebied is.

Zo zal het geheel aan stacaravans als dorp een horizon vervuiling zijn ten opzichte van het nu landschappelijk en weids en open gebied. Waarden als duisternis, stilte, weidsheid, ongereptheid en stilte zullen sterk negatief beïnvloed worden. Dat zal door de aan te leggen groenvoorziening de eerste 5 tot 10 jaar niet te verhelpen zijn. Dit stacaravan park is niet los te koppelen van de plannen met betrekking tot de naast gelegen oude camping De Witte Raaf, waarvoor nu plannen zijn om een nieuw recreatiepark met uitbreiding te realiseren. Ook in het gebied van het geplande Waterpark Veerse Meer, zal veel licht-, geluid- en horizonvervuiling optreden.

De bouwplannen van zowel het Waterpark Veerse Meer en Camping De Kruitmolen moet men in gezamenlijkheid beoordelen, omdat de uitbreiding van Camping De Kruitmolen een gevolg is van de plannen met betrekking tot Waterpark Veerse meer. Alle plannen zoals Camping De Kruitmolen, Waterpark Veerse Meer en Harbour Village (Zilveren Schor) hebben een cumulatief effect op de omgeving ten aanzien van natuurwaarden, licht- geluids- en horizonvervuiling, in de nabijheid van Natura 2000 gebied.

Het lijkt wel of er niet naar de beleidsnota Kamperen van de gemeente Middelburg (2006) gekeken is die o.a. stelt dat de kampeerperiode 15 maart tot 31 oktober is.

c. Geen nieuwe bebouwing in polders en het tegengaan van vervangen van bestaande campings en recreatieparken

In geheel Zeeland worden ten gevolge van de hebzucht van projectontwikkelaars en gemeenten die tekorten op financieel gebied hebben te gemakkelijk overgegaan tot het steeds maar aanleggen van nieuwe recreatieparken op gronden die daar niet voor bedoeld zijn. Nu dit voor de kust tot stoppen is gebracht door de Zeeuwse Kustvisie, zien we nu de ontwikkeling van bouwen langs de Deltawateren in hoog tempo toenemen. Vooral rondom het Veerse Meer.

Vereniging Bescherm de Delta is tegen de aanleg cq uitbreiding van Waterpark Veerse Meer, wij zullen ons daar ook tegen blijven verzetten. Dus als het Waterpark Veerse Meer beperkt blijft tot het huidige oppervlak dan is de uitbreiding van Camping De Kruitmolen niet noodzakelijk.

Er wordt steeds gesproken over een verplaatsing van stacaravans, maar dit is niet juist, want het gaat hier om het opzetten van een nieuwe stacaravan-camping van 150 eenheden die in plaats van een beperkte kampeerperiode naar een jaarrond periode geëxploiteerd zullen

worden en verplicht worden verhuurd. We denken dat dit in strijd is met de Provinciale Omgevingsverordening 2018 van de provincie Zeeland.

Er is hier geen sprake van herstructurering.

Verstening en het in beslag nemen van landbouwgronden door de uitbreiding van Camping De Kruitmolen en de uitbreiding die gepland staat voor het Waterpark Veerse Meer neemt in sterke mate toe.

Participatie Waterpark Veerse Meer

Een Schertsvertoning van Bedrijf en Overheid

Het verslag “Advies Participatie Traject Veerse Meer Landschappelijke Inpassing en Natuur” doet meteen denken aan Oost-Duitsland en het “reeel bestaande socialisme”. Het leek verdwenen met de val van de muur in 1989, maar nee! In Zeeland is het nog steeds springlevend, in de vorm van “het reeel bestaande liberalisme”.

Neem het er gewoon maar bij als je wilt:
Advies Landschappelijke Inpassing

Bouw Zeeland Prachtig Vol!

Bedrijfsleven en Overheid gaan hier hand in hand in een prachtig project dat ons een glorieuze toekomst gaat bieden, enthousiast gesteund door de experts uit het maatschappelijk veld.

In een pdf van 65 pagina’s is er ruimte voor 1 (een enkele) pagina van de bewonersparticipatie. Van de eigenlijke bewonersparticipatie en de geuite bezwaren is helemaal niets terug te vinden. Enkel de reactie op de presentatie van het plan op de “Verdiepende Commissievergadering”, wat ook een propagandameeting was van de Archtect en de Opdrachtgever, geflankeerd door Overheidsdienaars.
Deze reacties worden eerst nog even gekleineerd:

Een aantal deelnemers ziet voor zichzelf nog wel een dilemma als het gaat om de omvang van het park. Enkele vragen die nog gesteld worden c.q. opmerkingen die worden gemaakt :

“Voor zichzelf” en ja, een paar opmerkingen en vragen.
Op deze bijeenkomst waren er ook een groot aantal kritische vragen van een D66 raadslid uit Middelburg, maar hiervan is niets terug te vinden in het verslag.

In het verslag worden wel alle vragen ook meteen beantwoord door ontwikkelaar Driestar, en daarmee lijkt de zaak afgedaan.

Ook het meest lelijke blijft gewoon staan

Een glorieuze toekomst

De andere 64 pagina’s zijn vooral gevuld met kleurige presentaties van de landsschapsarchitekt.

Het enige wat daar ontbreekt zijn zijn enkele boerinnen die met een gelukzalige glimlach naar de hemel kijken, omgeven door wat dartelende kinderen en vlindertjes. Wat dat betreft hadden ze het in Oost-Duitsland toch beter voor elkaar…

Jammer en schadelijk vaste recreant op Schouwen – Duiveland.

Het gebeurt op kop Schouwen-Duiveland en al langere tijd in Zeeuws – Vlaanderen en waar niet in Zeeland. Campings met  stacaravan houders moeten hun gehuurde stek verlaten door regels van de Recron om zo meer geld te genereren voor recreatieondernemers, wel of niet geduwd door grote projectontwikkelaars of andere grote recreatieondernemers zoals Roompot/Leisure.

Huur die elk jaar in, jaar uit, verlengd werd, maar wanneer het de ondernemer belieft, wordt zonder aanzien des persoon opgezegd. Zie de campings Duinrand te Burgh Haamstede, de Vliedberg te Scharendijke enz.

De huurders die misschien wel E 25000 of meer aan caravan en tuin hebben uitgegeven moeten dan het veld ruimen. Hoe schandalig kan je als mens en vooral in deze tijd zijn. Er is immers geen garantie dat gemeenteraad akkoord zal gaan. Want voor het neerzetten van een stenen chalet zonder wielen met fundering zal de campingeigenaar aan Schouwen-Duiveland een wijziging inbestemmingsplan moeten aanvragen die de gemeenteraad kan weigeren. De gemeenteraad kan bepalen of een bestemmingsplan wijziging wel of niet doorgaat.

Mijn zorg is dat de gemeenteraad S-D door angst voor eventuele proceskosten meestal akkoord

gaat. Want de gemeente S-D loopt in het algemeen sneller voor de projectontwikkelaar dan voor een correcte omgang met de jarenlange vaste gasten.  De middenstand wordt daarmee neergesabeld omdat de grote parken hun eigen supermarkt en eigen fietsenverhuurbedrijf neerzet.

Zeeuws Vlaanderen maakt het nog bonter waar men ingevolge het verlenen van een ongelimiteerde vergunning tot het verwijderen van kampeerplaatsen van bestaande vakantieparken en die te vervangen door stenen gebouwen in afwijking van het bestemmingsplan dankzij de studie van bureau Kenniscentrum kusttoerisme , die dit “faciliteert” en die destijds ook het Brouwerseiland “faciliteerde”. Dit bureau stelt achteruitgang van kamperen voorop en kiest voor meer luxe en dure huizen.

Samengevat: de jarenlang trouwe toerist raakt zijn stekje kwijt en wordt vervangen door de toerist met veel geld die zijn boodschappen doet in het park van de verhuurder. De middenstand van S-D heeft het nafluiten.

Daarom doe ik een oproep aan GR S-D, trap er niet in: vul de zakken niet van Roompot en koester onze trouwe gasten.   

Persbericht ivm Waterpark Veerse Meer

Vereniging Bescherm de Delta blijft tegen Waterpark Veerse Meer

De Vereniging Bescherm de Delta blijft tegen het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden en uitbreiding Camping De Kruitmolen. Zij is van mening dat realisatie van het park grote gevolgen heeft voor het gebied en de aanliggende dorpen en het open wijdse landschap.

De vereniging heeft hiervoor de volgende argumenten:

  • Veel te grootschalig plan voor de omgeving van Veerse Meer, het gaat om ongeveer 950 nieuwe recreatiewoningen en 67 bestaande recreatiewoningen, in de vorm van appartementen en recreatiewoningen voor 4 tot 24 personen.
  • aantasting van het agrarische landschap
  • gevolg van aanleg Waterpark Veerse Meer is dat Camping ‘Kruitmolen’ gaat uitbreiden naar ongeveer 150 staanplaatsen voor stacaravans wat alle negatieve gevolgen van Waterpark Veerse Meer nog zal versterken. Daar zijn wij op tegen.
  • een toename van geluid- horizon- en lichtvervuiling vooral in het nabije Natura 2000 gebied
  • vermindering van publieke toegankelijkheid van de oevers van het Veerse Meer
  • verhoging van de totale verkeersdruk
  • vermindering van leefbaarheid in de omliggende dorpskernen Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Lewedorp
  • Onduidelijk wat de consequenties zullen zijn van het verleggen van de start- en landingsbaan van Vliegveld Midden-Zeeland
  • Past niet in een visie van begrenzing van toerisme in Zeeland

Een dergelijk plan is te groot voor dit gebied, de gevolgen daarvan kunnen niet opgelost worden met een verkeersplan of wat aanpassen van wat randvoorwaarden in een burgerparticipatietraject. Bij volle bezetting van het park verblijven er net zo veel mensen in het park als in het dorp Arnemuiden. Kan de huisartsenpraktijk dat aan?

Het is tijd voor een pas op de plaats, te stoppen met (uitbreiding van) toeristische ontwikkeling op de huidige manier en te beginnen aan een weldoordacht plan voor de toekomst van het toerisme in Zeeland, waarbij bewoners, leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving voorop staan.
Het ontwikkelen van een Veerse Meer Visie is hierin een goede eerste stap. Herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer zou hieraan getoetst moeten worden en dus moeten wachten op deze visie.

De eerder aangeboden petitie was ondertekend door mensen die tegen de uitbreiding van het Waterpark Veerse Meer zijn en niet alleen tegen toename verkeersdrukte in Arnemuiden. Vereniging bescherm de Delta nodigt al deze ondertekenaars uit om de petitie van Bescherm de Delta te ondertekenen en met ons te strijden tegen de vestiging van het park en uitbreiding van Camping De Kruitmolen en alle daaruit voortvloeiende consequenties.

Teken de petitie:

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-zeeuwse-delta-en-goeree-overflakkee?locale=nl

Roompot zwaar in de fout

Volgens ons was Roompot sowieso al de fout ingegaan door plotseling het contract op te zeggen cq niet te verlengen voor staanplaatshouders op twee Zeeuws-Vlaamse campings, maar het lijkt nog erger te zijn.

Volgens Omroep Zeeland heeft Roompot in 2016 de staanplaatshouders beloofd dat er de komende 15 jaar niets zou veranderen. Dit gebeude op een bijeenkomst met huurders, waar ook notulen van zijn.

Roompot verdedigt zich door de stellen dat zij hebben verklaard dat er niets aan de bestemming zou veranderen, en dat het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd voor de voorgenomen veranderingen. Zo kennen we er nog wel één!

Eerder verdedigde de Roompot zich al door te zeggen dat ze “vanwege de stikstof crisis” niets konden zeggen over voorgenomen plannen.

Hoe geloofwaardig is dat nu? U mag het zeggen. Volgens de advocaat die de staanplaatshouders in de arm hebben genomen, hebben ze een goede kans bij de bezwarencommissie.

Weer staanplaatshouders verjaagd

Na de Veerhoeve in Wolphaartsdijk en Duinrand in Burgh-Haamstede, de Groeneweide, de Ridderstee en de Klepperstee op Goeree, is het nu de beurt aan Zeebad en Beach-Resort bij Breskens en Nieuwvliet-Bad in Zeeuws-Vlaanderen.

Staanplaatshouders is de huur opgezegd per einde 2020 omdat er dure bungalows worden gebouwd. En weer zonder waarschuwing: mensen die eind vorig jaar nog grote investeringen hebben gedaan komen nu voor een verassing te staan en kunnen fluiten naar hun geld.

Weer wordt de toegang aan de kust voor mensen met een kleinere beurs verder beperkt!
Weer wordt er schaamteloos over mensen heengelopen!

Het zal best dat dit volgens de wet allemaal mag, de vraag is of gemeentes of provincie eindelijk eens gaan kijken of er geen mogelijkheid is om eigenaren te verplichten om met iets meer respect om te gaan met hun huurders.

Er is ook nog zoiets als een “redelijk te verwachten gedrag” in de relatie tussen eigenaar en huurder, waar men zich aan te houden heeft.
Indien men al jaren van een dienst gebruik maakt (en sommigen staan al meer dan tien jaar op dergelijke campings) mag men verwachten dat er op zeer redelijke termijn aangegeven wordt dat er veranderingen aanstaande zijn.

Tegen Uitbreiding Waterpark Veerse Meer

Wij als Vereniging Bescherm de Delta zijn tegen dit grootscheepse plan, omdat het vele nadelige gevolgen zal hebben:

Indien dit plan gerealiseerd wordt, zal dat in dit stukje Veerse Meer leiden tot:
– een toenamen van geluid- horizon- en lichtvervuiling
– vermindering van publieke bereikbaarheid
– nieuwe bebouwing
– verhoging van de totale verkeersdruk
– vermindering van leefbaarheid in dorpskernen en steden (te veel drukte)

Een dergelijk plan is gewoon te groot voor dit gebied, dat ga je niet oplossen met een verkeersplan of het aanpassen van wat randvoorwaarden in een burgerparticipatieproject. Het is tijd voor een pas op de plaats,  te stoppen met (uitbreiding van) toeristische ontwikkeling op de huidige manier, en te beginnen aan een weldoordacht plan voor de toekomst van het toerisme, waarbij bewoners, leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving voorop staan.

Het ontwikkelen van een Veerse Meer Visie zou hierin een goede eerste stap kunnen zijn. Ontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer zou stilgelegd moeten worden totdat die visie er is en ervan afhankelijk moeten zijn.

Meedenken? Zelf denken!

Zo, aanstaande 18 september kunnen de burgers weer meedenken over Waterpark Veerse Meer.

U krijgt daar te horen waarover u kunt meedenken, en wat al vast staat. En over wat u kunt meepraten, en over wat niet.

Wij van onze kant willen de gemeente iets melden:

Wij willen jullie plannen niet!
Wij willen jullie 900 recreatiewoningen niet!
Wij willen niet participeren in deze plannen!

STOP HET VOLBOUWEN VAN DE DELTA

Onderteken de petitie tegen Waterpark Veerse Meer

Zeg NEE tegen een project voor 6000 verblijfsplaatsen aan de randen van het Natura 2000 gebied.

https://www.petitiestarter.nl/petitions/125-hectaren-natuuromgeving-aan-het-veerse-meer-voorgoed-opgeofferd-voor-massarecreatie

Hedenavond, 12 juni, gaat een participatietraject van start om de bevolking in te lichten over de verregaande gevolgen die dit project voor de leefomgeving zal hebben, vooral voor enkele nabijgelegen dorpen.

De intentie is om voor dit project de landingsbaan van het vliegveld Zeeland te verleggen, waardoor het vliegverkeer niet over het vakantiepark zal gaan maar over de dorpen.

Tevens zal de verkeersdruk toenemen en zijn er nog tal van andere gevolgen. Meer volgt…

Deze petitie was niet door onze vereniging gestart, en is inmiddels afgelopen. 13.000 mensen hebben ondertekend…

Pijplijnproject voorlopig van de baan

Bij de commissievergadering van de gemeente Goes probeerde wethouder Loes Meeuwisse (ook Voorzitter Stichting Goes Marketing en lid Economic Board Zeeland) op slinkse wijze twee pijplijnprojecten in de ontwikkeling van de Veerse meer Visie te schuiven.

Ter goedkeuring lag een “recreatievisie” op tafel, ter elfder ure nog snel omgedoopt tot “recreatieschets”. Dit kon niet verhinderen dat de commissieleden zich sterk afvroegen waarom een “schets” nu zulke gedetailleerde plannen zou moeten bevatten, waar de ecolodges al ingetekend stonden op het water van het Natura2000 gebied.

Wij hebben ook ingesproken bij deze vergadering, en daarbij hebben wij de vraag gesteld of dit nu een “visie, een plan, of een rookgordijn” was?
Na veel soebatten en een anderhalf uur uitkopende vergadering moest de wethouder toch toegeven dat het doel was dit plan als voldongen feit op te voeren in het overleg naar een Veerse Meer Visie.

“Pijplijnproject, ik zou het zo niet noemen, maar….” , daarbij ook nog benadrukkend dat ook de gemeente Middelburg al een project “mee wil nemen naar” het nog niet echt begonnen overlegtraject Veerse Meer Visie.

Wij zouden het wel zo noemen mevrouw!
PIJPLIJNPROJECTEN NEE!
EERST DEMOCRATISCH OVERLEGGEN, DAN PAS BOUWEN -WAAR HET NOG MAG- !