Brief aan Raad Schouwen

Geachte leden van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland,

Al vele jaren is er discussie over de ontwikkeling van Brouwerseiland. Op allerlei momenten hebben ondergetekenden hun bezwaren kenbaar gemaakt. Dit vanuit eigen overtuiging, vanuit inhoud en op basis van onderzoeken. Maar vooral ook gedragen door vele duizenden mensen die woonachtig zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland, in omliggende gemeenten, in Zeeland, in de rest van Nederland en zelfs daarbuiten. Kortom, breed gedragen en onderbouwde bezwaren tegen het aantasten van deze natuur en van het openbaar buitengebied.

In april 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. In mei 2019 heeft uw raad in grote meerderheid aangegeven niet verder te willen gaan met Brouwerseiland. In juli 2020 komt Brouwerseiland met een nieuw bestemmingsplan en vraagt bij de provincie Zeeland een vergunning aan in het kader van de wet Natuurbescherming. De provincie publiceert op 22 juli jl. een voornemen tot weigering van het verlenen van de vergunning.

Graag nemen wij u nog een keer mee in onze grootste bezwaren:

 1. Na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, het woord zegt het, is er geen bestemmingsplan meer. Het plan dat nu is ingediend moet beschouwd worden als een nieuw plan en is daarmee in strijd met de afspraken in de Zeeuwse Kustvisie
 2. Provincie Zeeland heeft op 22 juli jl. een voornemen tot weigering van het verlenen van de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming ter visie gelegd. Momenteel verwerkt zij de hiervoor ingediende zienswijzen met inschakeling van twee deskundige adviesbureaus. Vooral door de complexheid van de beleidsregels voor het stikstofbeleid kan de provincie voorlopig geen uitspraak doen over de uiteindelijke beslissing omtrent het al of niet verlenen van deze vergunning.
 3. Meerdere ruimtelijke vergunningen, juist ook op het grondgebied van Goeree-Overflakkee zijn eerst noodzakelijk, terwijl het proces hiervoor uiterst onzeker is. Denk aan de parkeerplaatsen voor de surfers en campers, de aanleg van een transferium bij Port Zélande en een loswal en passantenplaatsen bij de Springersdiephaven.
 4. De internationale surfspot gaat verloren. De aanleg van Brouwerseiland heeft negatieve invloed op de wind. Ook is van daadwerkelijke compensatie geen sprake: de compensatie-surfoever wordt ingericht als natuurcompensatie en de parkeerplaatsen worden slechts enkele dagen per jaar door de beheerder beschikbaar gesteld.
 5. Brouwerseiland is te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke omgeving en zelfs schadelijk voor de natuur. Nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de kust en de Deltawateren zijn een zorg voor veel inwoners van Zeeland en roepen weerstand op.
 6. Wij houden van de Brouwersdam en het natuurlijke open landschap er omheen. Iedereen moet daarvan op een laagdrempelige manier kunnen blijven genieten. Het behoud van een mooie natuur en karakteristiek landschap komt daarmee ook het toerisme ten goede. Uiteindelijk is die natuurlijke beleving op en rond de Brouwersdam juist wat zovele bezoekers naar ons eiland/provincie trekt en wat inwoners waarderen.

Er bestaat geen draagvlak meer voor Brouwerseiland: niet bij de inwoners, niet bij de bezoekers, niet bij de lokale recreatieondernemers, niet bij watersporters en niet bij de partijen die namens hun achterban opkomen voor natuur en landschap.

Er is in de afgelopen jaren veel informatie met u gedeeld. Maar misschien leven er nog vragen of wilt u toelichting bij sommige onderdelen. Graag zijn wij bereid om met u hierover in gesprek te gaan om onze inzichten te delen en vragen te beantwoorden.

Vriendelijke groet,

 • Natuur-en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Zeeuwse Milieufederatie
 • Stichting Duinbehoud
 • Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland
 • Vereniging Bescherm de Delta
 • Natuur-en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee
 • Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE
 • Zeil- en surfcentrum Brouwersdam

Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Afspraak is afspraak, veeg het plan voor Brouwerseiland voorgoed van tafel!

Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt. De talloze bezwaren tegen het plan tonen aan dat er vanuit de samenleving geen enkel draagvlak is voor de bouw van meer dan 300 luxe villa’s in het Grevelingenmeer. De coalitie Bescherm de Kust bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur-en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zeeuwse Milieufederatie, Bescherm de Delta , Natuurmonumenten en ook Save Our Surfspot en het Zeil- en surfcentrum Brouwersdam, zetten in een brief aan de gemeenteraad de bezwaren nog eens op een rijtje.

Een eerder plan werd na grote bezwaren in april 2019 bij de Raad van State vernietigd. Mei 2019 besloot ook de gemeenteraad niet door te willen gaan met plannen voor Brouwerseiland. De verbazing is dan ook groot dat er een nieuw plan in behandeling wordt genomen. Zeker gezien het feit dat de provincie Zeeland de vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming heeft geweigerd.

Gert de Groot, gebiedsmanager Zeeland Natuurmonumenten: “er bestaat geen draagvlak voor Brouwerseiland, niet bij de inwoners, niet bij de bezoekers, niet bij de watersporters, niet bij de lokale recreatieondernemers en niet bij de partijen die namens hun achterban opkomen voor natuur en landschap. Er zijn goed onderbouwde en breed gedragen bezwaren tegen de aantasting van dit prachtige natuurgebied. Brouwerseiland is te grootschalig, niet passend bij de natuurlijke omgeving en schadelijk voor de natuur. Wij houden van het open kustlandschap en maken ons sterk voor de bescherming daarvan. Iedereen moet daarvan op een laagdrempelige manier kunnen blijven genieten, dat komt ook het toerisme ten goede”.

Watersporters

De internationale surfspot gaat verloren: de aanleg van Brouwerseiland heeft negatieve invloed op de wind. Ook is van daadwerkelijke compensatie geen sprake: de compensatie-surfoever wordt ingericht als natuurcompensatie. Dus van allebei niets, geen echte natuur en geen echte surfoever. De benodigde parkeerplaatsen worden bovendien slechts enkele dagen per jaar door de beheerder beschikbaar gesteld. Enkele dagen, terwijl er jaarrond behoefte is aan parkeergelegenheid.

Kustvisie

Nieuwe verblijfsrecreatieve projecten langs de kust en de Deltawateren zijn een zorg voor veel inwoners van Zeeland en roepen weerstand op. Op 21 februari 2017 werd het landelijke Kustpact door ruim 60 bij de kust betrokken overheden en maatschappelijke organisaties ondertekend. Conform dit Kustpact begonnen de kustprovincies met de uitwerking van een provinciale kustvisie. In het Convenant Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse Kust’ staat dat het behoud van de robuustheid, openheid en ongereptheid van de Brouwersdam uitgangspunten zijn die bij ontwikkelingen gewaarborgd moeten blijven. Nieuwe recreatieve bebouwing bij de Brouwersdam is hierbij niet mogelijk. Na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, is er geen bestemmingsplan meer. Het plan dat nu is ingediend is een nieuw plan en daarmee in strijd met de afspraken in de Zeeuwse Kustvisie.

Gert de Groot: “de Zeeuwse kustvisie is ontstaan vanuit grote maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatieve bebouwing. Je kunt Brouwerseiland écht niet meer beschouwen als een pijplijnproject van voor de Kustvisie”

Zonder natuurbeschermingswet geen plan

Over de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is door de Provincie Zeeland nog geen beslissing genomen. Zonder uitzicht op deze vergunning is het vaststellen van een bestemmingsplan de verkeerde volgorde. Een zwaarwegend punt in de voorlopige afwijzing was de uitstoot van stikstof in de bouw- en exploitatiefase. Deze uitstoot blijft aanwezig, vooral in de bouwfase, maar zeker ook in de exploitatiefase. Dit ondanks de mooie, maar onrealistische vooruitzichten van een totaal elektrisch mobiliteitsplan. Emissieneutraal bouwen en exploiteren is op korte en middellange termijn niet realistisch.

Ruimtelijke vergunningen onzeker

Meerdere ruimtelijke vergunningen op grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn eerst noodzakelijk, terwijl het proces hiervoor uiterst onzeker is. Denk aan de parkeerplaatsen voor de surfers en campers, de aanleg van een transferium bij Port Zélande en een loswal en passantenplaatsen bij de Springersdiephaven.

Alle betrokken organisaties rekenen op een standvastige gemeenteraad, conform de aangenomen motie van mei 2019: ‘dat er bij hen geen draagvlak (meer) bestaat voor een (nieuw) project Brouwerseiland’.

Witte Raaf moet uitstel krijgen

Kampeerders van de Witte Raaf zitten in een moeilijk parket nu er heel veel zienswijzes zijn ingediend tegen het nieuwe plan voor de Kruitmolen. 

SVR en ook Bescherm de Delta zullen tot de raad van state doorprocederen dus dit plan gaat hoe dan ook veel vertraging oplopen, als het al ooit doorgaat. 

Het zou Driestar sieren als ze de Witte Raaf uitstel geven, en niet de Kampeerders nu al van de camping gooien. Ook tegen het plan WVM komen steeds meer partijen in het geweer, en ook hier is het de vraag of dit plan wel in zijn huidige vorm wordt gerealiseerd.

Driestar heeft een overeenkomst gemaakt voor de kampeerders, uitgaande van de optimale situatie waar geen enkel bezwaar of weerstand zou zijn tegen de plannen. Nu is het tijd zich bij de realiteit neer te leggen en de overeenkomst aan te passen.

Wat betreft WVM, meer voor de hand ligt Plan B uit de anterieure overeenkomst van de gemeente met Driestar, waardoor er enkel ontwikkeld wordt op het bestaande terrein. Wat ons betreft met instandhouding van de Witte Raaf, zodat toeristen uit Zeeland en onze zuider- en oosterburen kunnen blijven recreëren zoals ze dat al jaren doen.

Dreigen de kampeerders tussen wal en schip te geraken, dan is het de verantwoordelijkheid van alle partijen, zowel Driestar, de gemeente, Bescherm de Delta en anderen, om een oplossing te zoeken voor de kampeerders.

Goes vraagt jouw mening

In het kader van de burgerparticipatie in het proces tot het vaststellen van de Veerse Meer Visie vraagt de gemeente Goes de mening van burgers.

Iedereen kan de enquete invullen, je hoeft niet daar te wonen, en het kan ook anoniem.

De gemeente Goes is de enige gemeente die in het kader van de totstandkoming van de Veerse meer Visie bouwprojecten heeft opgeschort. Daardoor kunnen deze projecten eerst getoetst worden aan de visie. Die Visie moet gaan bepalen wat er wel en niet mag wat betreft recreatie en bebouwing aan het Veerse meer, net zoals de Kustvisie dat nu al doet voor de kustgebieden.

Goes is daarmee niet “het braafste jongetje van de klas”, zoals wel eens wordt gezegd, maar de enige gemeente die het democratisch proces serieus neemt. Andere gemeenten, zoals Middelburg, gaan gewoon door met het ontwikkelen van projecten, zoals Waterpark Zeeuwse Meer. De reden is wel duidelijk: zo’n park is veel te grootschalig en zal nooit de toets doorstaan van deze Veerse meer Visie.

Neem deel door de vragenlijst in te vullen en aan te geven dat het landschap open en te houden, en bereikbaar voor een ieder. Belangrijk ook is om aan te geven dat we tegen buitendijks bouwen zijn. En natuurlijk helemaal tegen bouwen op het water! En tegen megaprojecten, maar voor kleinschalige recreatie met respect voor natuur en milieu.

Vul de enquete in

Zie ook:
Boer Bastaan wil bouwen
Goes peilt mening burgers (PZC)

Boer Bastiaan: lokaal ondernemen, maar niet met respect voor de natuur.

Op het eerste gezicht lijken de plannen die Boer Bastiaan heeft met zijn Zuidvlietpolder heel mooi: ecolodges die verborgen in de dijk bijna onzichtbaar voor het oog kleinschalige recreatie aan het Veerse Meer beloven. Wij zijn zeker voor lokale ondernemers die kleinschalige ecologische projecten willen realiseren, maar helaas valt dit plan hier niet onder.

Om te beginnen zijn wij tegen buitendijks bouwen aan de oevers van het Veerse Meer: dit verstoort de rust de rust van broedende vogels op deze plaatsen. Het gaat hier om soorten die het al zeer moeilijk hebben.

“Eco” lodges op het water

Op bovenstaande tekening, overgenomen uit het plan van Boer Bastiaan, zijn de “waterlodges” te zien die Boer Bastiaan graag verzwijgt als hij het over zijn plannen heeft: 12 lodges die aan en op het water, aan steigers moeten worden gebouwd.

Het zal een ieder die oog heeft voor de natuur, duidelijk zijn dat wij hier mordicus tegen zijn. Bouwen op het water van het Veerse Meer is absoluut onaanvaardbaar en een te grote aantasting van het ecosysteem.

uit het plan: 16 dijklodges en 12 waterlodges

Indien deze lodges, zoals Boer Bastiaan beweert, vanaf het meer “niet of nauwelijks te zien zijn”, dan zijn ze levensgevaarlijk, want dan zullen de plezierbootjes er zeker tegenaan varen. Maar nee, Boer Bastiaan heeft het natuurlijk over de dijklodges, en zwijgt liever over de waterlodges.

meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/boer-bastiaan-is-het-wachten-beu-juist-mijn-plan-past-goed-bij-het-veerse-meer~a1b9ef34/

Waterpark Veerse Meer strijdig met Veerse meer Visie

Wij zeggen dit natuurlijk al lang, maar nu krijgen we gezelschap van een gezaghebbend orgaan: de gemeente Goes.

Onder andere zegt de gemeente Goes dat het park veel te groot wordt, er onvoldoende respect voor de natuur is, en de gebouwen te hoog worden.

Daarin hebben ze gelijk. Dit past absoluut niet in Zeeland. Zo willen ze op het Waterpark een zwembad maken met een glijbaan die de hoogste van Nederland moet worden, en waarvoor een rechthoekig blok van 35 meter moet worden opgetrokken. Dit blok zal door heel Walcheren als een etterende puist te zien zijn.

meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/goes-laat-middelburg-de-tanden-zien-recreatieplannen-bij-arnemuiden-gaan-te-ver~aca84ce8/

Waterpark begint te zinken

Vanaf 25 juni, toen we met de vereniging Bescherm de Delta een kleine demonstratie organiseerden op Oranjeplaat, hebben zich de volgende ontwikkelingen afgespeeld.

Vliegveld Zeeland dreigt steun in te trekken

Vliegvelddirecteur Belderok: ,,Onze medewerking van het verdraaien van de baan zal heroverwogen worden indien de uitbreiding van De Kruitmolen de operatie van en op het vliegveld in gevaar brengt.”

Verlegging van de baan van het vliegveld is noodzakelijk voor realisering van Waterpark Veerse Meer, maar het vliegveld vreest klachten vanuit camping de Kruitmolen. Daar gaan de vliegtuigen overvliegen als de baan verlegt wordt, en die camping wordt tien keer zo groot omdat de campinggasten weggejaagd worden van het park ten behoeve van het nieuwe plan.

Meer info: https://www.pzc.nl/walcheren/vliegveld-midden-zeeland-uitbreiding-camping-is-vragen-om-moeilijkheden~aceec826/

Wethouder Simonse, de zetbaas van de gemeente Middelburg, denkt het wel op te lossen “met een goed gesprek”.

Goes maakt bezwaar tegen WVM

De gemeente Goes dient een bezwaar in tegen uitbreiding van camping de Kruitmolen. Goes vindt dit plan, en ook de plannen voor het Waterpark zelf, “te grootschalig voor Zeeland”. Exact wat wij ook de hele tijd al zeggen.

Te verwachten is, dat Goes ook bezwaar zal maken tegen het bestemminmgsplan voor het Waterpark. Goes vreest terecht dat de leefbaarheid in de gemeente zal worden aangetast door te grote drukte en verkeersoverlast.

Wethouder Simonse, de zetbaas van de gemeente Middelburg, denkt het wel op te lossen “met een goed gesprek”.

Meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/goes-bezwaarschrift-naar-middelburg-is-verstuurd-maar-we-willen-geen-juridisch-conflict~a4780ab3/

Lint aan het Veerse Meer

Demonstratie tegen Waterpark Veerse Meer

Op 25 juni 2020 om 19.30 uur organiseert Vereniging Bescherm De Delta een demonstratie tegen de plannen voor het Waterpark Veerse meer. Er zal een menselijk lint gelegd worden rondom het terrein waar het park moet komen.

Met een lint aan het Veerse Meer willen wij de verbondenheid symboliseren van vele mensen die om een groot aantal redenen bezwaren hebben tegen deze vorm van herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer. Namelijk tot een mega park dat te groot is voor Zeeland en allerlei negatieve gevolgen zal hebben wat betreft verkeersdruk en leefbaarheid in de wijde omgeving van dit park. De Coronaregels worden in acht genomen.

We stellen het op prijs als je je aanmeld, dan hebben we een idee van het aantal mensen dat gaat komen. Alle ingestuurde gegevens zullen na de demonstratie worden verwijderd.

Laat je stem horen! Zeg NEE tegen Waterpark Veerse Meer

Geef je op voor Woensdag 27 mei, log in en vertel dat je het er niet eens mee bent!

De gemeente organiseert samen met de projectontwikkelaar op 27 mei weer een info avond om u te vertellen hoe geweldig het park wordt! Deze keer, vanwege Corona, enkel digitaal.

LAAT WETEN DAT JE KOMT!

GA DAARNA WOENSDAG 27 MEI OM 19:30 NAAR:

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Waterpark_Veerse_Meer

En wat zijn de redenen waarom je dit niet zou willen?
wij zeggen:

 • Veel te veel verkeer
 • Veel te veel mensen
 • Slecht voor de natuur
 • Overbodig
 • Veel te druk

Niet nog meer van hetzelfde massa toerisme maar verantwoorde, ecologische, en kleinschalige recreatie.