Witte Raaf moet uitstel krijgen

Kampeerders van de Witte Raaf zitten in een moeilijk parket nu er heel veel zienswijzes zijn ingediend tegen het nieuwe plan voor de Kruitmolen. 

SVR en ook Bescherm de Delta zullen tot de raad van state doorprocederen dus dit plan gaat hoe dan ook veel vertraging oplopen, als het al ooit doorgaat. 

Het zou Driestar sieren als ze de Witte Raaf uitstel geven, en niet de Kampeerders nu al van de camping gooien. Ook tegen het plan WVM komen steeds meer partijen in het geweer, en ook hier is het de vraag of dit plan wel in zijn huidige vorm wordt gerealiseerd.

Driestar heeft een overeenkomst gemaakt voor de kampeerders, uitgaande van de optimale situatie waar geen enkel bezwaar of weerstand zou zijn tegen de plannen. Nu is het tijd zich bij de realiteit neer te leggen en de overeenkomst aan te passen.

Wat betreft WVM, meer voor de hand ligt Plan B uit de anterieure overeenkomst van de gemeente met Driestar, waardoor er enkel ontwikkeld wordt op het bestaande terrein. Wat ons betreft met instandhouding van de Witte Raaf, zodat toeristen uit Zeeland en onze zuider- en oosterburen kunnen blijven recreëren zoals ze dat al jaren doen.

Dreigen de kampeerders tussen wal en schip te geraken, dan is het de verantwoordelijkheid van alle partijen, zowel Driestar, de gemeente, Bescherm de Delta en anderen, om een oplossing te zoeken voor de kampeerders.

Goes vraagt jouw mening

In het kader van de burgerparticipatie in het proces tot het vaststellen van de Veerse Meer Visie vraagt de gemeente Goes de mening van burgers.

Iedereen kan de enquete invullen, je hoeft niet daar te wonen, en het kan ook anoniem.

De gemeente Goes is de enige gemeente die in het kader van de totstandkoming van de Veerse meer Visie bouwprojecten heeft opgeschort. Daardoor kunnen deze projecten eerst getoetst worden aan de visie. Die Visie moet gaan bepalen wat er wel en niet mag wat betreft recreatie en bebouwing aan het Veerse meer, net zoals de Kustvisie dat nu al doet voor de kustgebieden.

Goes is daarmee niet “het braafste jongetje van de klas”, zoals wel eens wordt gezegd, maar de enige gemeente die het democratisch proces serieus neemt. Andere gemeenten, zoals Middelburg, gaan gewoon door met het ontwikkelen van projecten, zoals Waterpark Zeeuwse Meer. De reden is wel duidelijk: zo’n park is veel te grootschalig en zal nooit de toets doorstaan van deze Veerse meer Visie.

Neem deel door de vragenlijst in te vullen en aan te geven dat het landschap open en te houden, en bereikbaar voor een ieder. Belangrijk ook is om aan te geven dat we tegen buitendijks bouwen zijn. En natuurlijk helemaal tegen bouwen op het water! En tegen megaprojecten, maar voor kleinschalige recreatie met respect voor natuur en milieu.

Vul de enquete in

Zie ook:
Boer Bastaan wil bouwen
Goes peilt mening burgers (PZC)

Boer Bastiaan: lokaal ondernemen, maar niet met respect voor de natuur.

Op het eerste gezicht lijken de plannen die Boer Bastiaan heeft met zijn Zuidvlietpolder heel mooi: ecolodges die verborgen in de dijk bijna onzichtbaar voor het oog kleinschalige recreatie aan het Veerse Meer beloven. Wij zijn zeker voor lokale ondernemers die kleinschalige ecologische projecten willen realiseren, maar helaas valt dit plan hier niet onder.

Om te beginnen zijn wij tegen buitendijks bouwen aan de oevers van het Veerse Meer: dit verstoort de rust de rust van broedende vogels op deze plaatsen. Het gaat hier om soorten die het al zeer moeilijk hebben.

“Eco” lodges op het water

Op bovenstaande tekening, overgenomen uit het plan van Boer Bastiaan, zijn de “waterlodges” te zien die Boer Bastiaan graag verzwijgt als hij het over zijn plannen heeft: 12 lodges die aan en op het water, aan steigers moeten worden gebouwd.

Het zal een ieder die oog heeft voor de natuur, duidelijk zijn dat wij hier mordicus tegen zijn. Bouwen op het water van het Veerse Meer is absoluut onaanvaardbaar en een te grote aantasting van het ecosysteem.

uit het plan: 16 dijklodges en 12 waterlodges

Indien deze lodges, zoals Boer Bastiaan beweert, vanaf het meer “niet of nauwelijks te zien zijn”, dan zijn ze levensgevaarlijk, want dan zullen de plezierbootjes er zeker tegenaan varen. Maar nee, Boer Bastiaan heeft het natuurlijk over de dijklodges, en zwijgt liever over de waterlodges.

meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/boer-bastiaan-is-het-wachten-beu-juist-mijn-plan-past-goed-bij-het-veerse-meer~a1b9ef34/

Waterpark Veerse Meer strijdig met Veerse meer Visie

Wij zeggen dit natuurlijk al lang, maar nu krijgen we gezelschap van een gezaghebbend orgaan: de gemeente Goes.

Onder andere zegt de gemeente Goes dat het park veel te groot wordt, er onvoldoende respect voor de natuur is, en de gebouwen te hoog worden.

Daarin hebben ze gelijk. Dit past absoluut niet in Zeeland. Zo willen ze op het Waterpark een zwembad maken met een glijbaan die de hoogste van Nederland moet worden, en waarvoor een rechthoekig blok van 35 meter moet worden opgetrokken. Dit blok zal door heel Walcheren als een etterende puist te zien zijn.

meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/goes-laat-middelburg-de-tanden-zien-recreatieplannen-bij-arnemuiden-gaan-te-ver~aca84ce8/

Waterpark begint te zinken

Vanaf 25 juni, toen we met de vereniging Bescherm de Delta een kleine demonstratie organiseerden op Oranjeplaat, hebben zich de volgende ontwikkelingen afgespeeld.

Vliegveld Zeeland dreigt steun in te trekken

Vliegvelddirecteur Belderok: ,,Onze medewerking van het verdraaien van de baan zal heroverwogen worden indien de uitbreiding van De Kruitmolen de operatie van en op het vliegveld in gevaar brengt.”

Verlegging van de baan van het vliegveld is noodzakelijk voor realisering van Waterpark Veerse Meer, maar het vliegveld vreest klachten vanuit camping de Kruitmolen. Daar gaan de vliegtuigen overvliegen als de baan verlegt wordt, en die camping wordt tien keer zo groot omdat de campinggasten weggejaagd worden van het park ten behoeve van het nieuwe plan.

Meer info: https://www.pzc.nl/walcheren/vliegveld-midden-zeeland-uitbreiding-camping-is-vragen-om-moeilijkheden~aceec826/

Wethouder Simonse, de zetbaas van de gemeente Middelburg, denkt het wel op te lossen “met een goed gesprek”.

Goes maakt bezwaar tegen WVM

De gemeente Goes dient een bezwaar in tegen uitbreiding van camping de Kruitmolen. Goes vindt dit plan, en ook de plannen voor het Waterpark zelf, “te grootschalig voor Zeeland”. Exact wat wij ook de hele tijd al zeggen.

Te verwachten is, dat Goes ook bezwaar zal maken tegen het bestemminmgsplan voor het Waterpark. Goes vreest terecht dat de leefbaarheid in de gemeente zal worden aangetast door te grote drukte en verkeersoverlast.

Wethouder Simonse, de zetbaas van de gemeente Middelburg, denkt het wel op te lossen “met een goed gesprek”.

Meer info: https://www.pzc.nl/bevelanden/goes-bezwaarschrift-naar-middelburg-is-verstuurd-maar-we-willen-geen-juridisch-conflict~a4780ab3/

Lint aan het Veerse Meer

Demonstratie tegen Waterpark Veerse Meer

Op 25 juni 2020 om 19.30 uur organiseert Vereniging Bescherm De Delta een demonstratie tegen de plannen voor het Waterpark Veerse meer. Er zal een menselijk lint gelegd worden rondom het terrein waar het park moet komen.

Met een lint aan het Veerse Meer willen wij de verbondenheid symboliseren van vele mensen die om een groot aantal redenen bezwaren hebben tegen deze vorm van herontwikkeling van Waterpark Veerse Meer. Namelijk tot een mega park dat te groot is voor Zeeland en allerlei negatieve gevolgen zal hebben wat betreft verkeersdruk en leefbaarheid in de wijde omgeving van dit park. De Coronaregels worden in acht genomen.

We stellen het op prijs als je je aanmeld, dan hebben we een idee van het aantal mensen dat gaat komen. Alle ingestuurde gegevens zullen na de demonstratie worden verwijderd.

Laat je stem horen! Zeg NEE tegen Waterpark Veerse Meer

Geef je op voor Woensdag 27 mei, log in en vertel dat je het er niet eens mee bent!

De gemeente organiseert samen met de projectontwikkelaar op 27 mei weer een info avond om u te vertellen hoe geweldig het park wordt! Deze keer, vanwege Corona, enkel digitaal.

LAAT WETEN DAT JE KOMT!

GA DAARNA WOENSDAG 27 MEI OM 19:30 NAAR:

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Waterpark_Veerse_Meer

En wat zijn de redenen waarom je dit niet zou willen?
wij zeggen:

  • Veel te veel verkeer
  • Veel te veel mensen
  • Slecht voor de natuur
  • Overbodig
  • Veel te druk

Niet nog meer van hetzelfde massa toerisme maar verantwoorde, ecologische, en kleinschalige recreatie.

Camping de Kruitmolen

Waarom wij bezwaar hebben ingediend bij de gemeente Middelburg tegen de enorme uitbreiding van deze camping? Hier een paar punten uit ons bezwaar…

a. Het weidse uitzicht, het landschap en de natuur, het beschermen van essentiële landschappelijke en culturele waarden.

Camping De Kruitmolen bestaat nu uit enkele gebouwen met een mini-camping. Het omliggende terrein heeft een weids open en landschappelijke karakter in de vorm van een agrarische polder. De mini camping met omliggende akkers wil men herinrichten als een recreatiepark met in totaal 150 stacaravans. Dat heeft een grote impact op het landschap.

Deze polder is omgeven door een landschappelijk en cultuurhistorische beschermde dijk die met uitbreiding van de minicamping zijn waarde aan bescherming en uitzicht op die dijk ontneemt.

Het betreft niet alleen het verplaatsen van de 150 stacaravans van Waterpark Veerse Meer naar mini camping De Kruitmolen; er zal ook een schuur bij gebouwd worden.

Verder worden er diverse parkeerplaatsen op het park aangelegd met een grote parkeerplaats aan de rand van dit park, wat wederom het landschap niet ten goede komt. En eenmaal verdwenen landschapswaarden keren niet terug.

b. Het tegengaan van geluid- horizon en lichtvervuiling en dan in het bijzonder in de nabijheid van stilte gebieden en Natura 2000 gebieden.

Bij de ontwikkeling van wederom een groot recreatiepark met 150 stacaravans zal dag en nacht (enorme lichtvervuiling) het verstorende uitstralingseffect van een compleet nieuw dorp schade toebrengen aan het aangrenzende landschap en het karakteristieke polderlandschap. Niet alleen het licht met o.a. lichtmasten die 9 meter boven het maaiveld uitsteken, maar ook de vele lichten van auto’s en andere voertuigen door de toegenomen verkeersdrukte. Ook zal het lawaai/geluid van recreërende toeristen en het geluid van dichtslaande portieren en motoren van allerlei voertuigen belastend zijn op wat nu nog een stilte gebied is.

Zo zal het geheel aan stacaravans als dorp een horizon vervuiling zijn ten opzichte van het nu landschappelijk en weids en open gebied. Waarden als duisternis, stilte, weidsheid, ongereptheid en stilte zullen sterk negatief beïnvloed worden. Dat zal door de aan te leggen groenvoorziening de eerste 5 tot 10 jaar niet te verhelpen zijn. Dit stacaravan park is niet los te koppelen van de plannen met betrekking tot de naast gelegen oude camping De Witte Raaf, waarvoor nu plannen zijn om een nieuw recreatiepark met uitbreiding te realiseren. Ook in het gebied van het geplande Waterpark Veerse Meer, zal veel licht-, geluid- en horizonvervuiling optreden.

De bouwplannen van zowel het Waterpark Veerse Meer en Camping De Kruitmolen moet men in gezamenlijkheid beoordelen, omdat de uitbreiding van Camping De Kruitmolen een gevolg is van de plannen met betrekking tot Waterpark Veerse meer. Alle plannen zoals Camping De Kruitmolen, Waterpark Veerse Meer en Harbour Village (Zilveren Schor) hebben een cumulatief effect op de omgeving ten aanzien van natuurwaarden, licht- geluids- en horizonvervuiling, in de nabijheid van Natura 2000 gebied.

Het lijkt wel of er niet naar de beleidsnota Kamperen van de gemeente Middelburg (2006) gekeken is die o.a. stelt dat de kampeerperiode 15 maart tot 31 oktober is.

c. Geen nieuwe bebouwing in polders en het tegengaan van vervangen van bestaande campings en recreatieparken

In geheel Zeeland worden ten gevolge van de hebzucht van projectontwikkelaars en gemeenten die tekorten op financieel gebied hebben te gemakkelijk overgegaan tot het steeds maar aanleggen van nieuwe recreatieparken op gronden die daar niet voor bedoeld zijn. Nu dit voor de kust tot stoppen is gebracht door de Zeeuwse Kustvisie, zien we nu de ontwikkeling van bouwen langs de Deltawateren in hoog tempo toenemen. Vooral rondom het Veerse Meer.

Vereniging Bescherm de Delta is tegen de aanleg cq uitbreiding van Waterpark Veerse Meer, wij zullen ons daar ook tegen blijven verzetten. Dus als het Waterpark Veerse Meer beperkt blijft tot het huidige oppervlak dan is de uitbreiding van Camping De Kruitmolen niet noodzakelijk.

Er wordt steeds gesproken over een verplaatsing van stacaravans, maar dit is niet juist, want het gaat hier om het opzetten van een nieuwe stacaravan-camping van 150 eenheden die in plaats van een beperkte kampeerperiode naar een jaarrond periode geëxploiteerd zullen

worden en verplicht worden verhuurd. We denken dat dit in strijd is met de Provinciale Omgevingsverordening 2018 van de provincie Zeeland.

Er is hier geen sprake van herstructurering.

Verstening en het in beslag nemen van landbouwgronden door de uitbreiding van Camping De Kruitmolen en de uitbreiding die gepland staat voor het Waterpark Veerse Meer neemt in sterke mate toe.

Participatie Waterpark Veerse Meer

Een Schertsvertoning van Bedrijf en Overheid

Het verslag “Advies Participatie Traject Veerse Meer Landschappelijke Inpassing en Natuur” doet meteen denken aan Oost-Duitsland en het “reeel bestaande socialisme”. Het leek verdwenen met de val van de muur in 1989, maar nee! In Zeeland is het nog steeds springlevend, in de vorm van “het reeel bestaande liberalisme”.

Neem het er gewoon maar bij als je wilt:
Advies Landschappelijke Inpassing

Bouw Zeeland Prachtig Vol!

Bedrijfsleven en Overheid gaan hier hand in hand in een prachtig project dat ons een glorieuze toekomst gaat bieden, enthousiast gesteund door de experts uit het maatschappelijk veld.

In een pdf van 65 pagina’s is er ruimte voor 1 (een enkele) pagina van de bewonersparticipatie. Van de eigenlijke bewonersparticipatie en de geuite bezwaren is helemaal niets terug te vinden. Enkel de reactie op de presentatie van het plan op de “Verdiepende Commissievergadering”, wat ook een propagandameeting was van de Archtect en de Opdrachtgever, geflankeerd door Overheidsdienaars.
Deze reacties worden eerst nog even gekleineerd:

Een aantal deelnemers ziet voor zichzelf nog wel een dilemma als het gaat om de omvang van het park. Enkele vragen die nog gesteld worden c.q. opmerkingen die worden gemaakt :

“Voor zichzelf” en ja, een paar opmerkingen en vragen.
Op deze bijeenkomst waren er ook een groot aantal kritische vragen van een D66 raadslid uit Middelburg, maar hiervan is niets terug te vinden in het verslag.

In het verslag worden wel alle vragen ook meteen beantwoord door ontwikkelaar Driestar, en daarmee lijkt de zaak afgedaan.

Ook het meest lelijke blijft gewoon staan

Een glorieuze toekomst

De andere 64 pagina’s zijn vooral gevuld met kleurige presentaties van de landsschapsarchitekt.

Het enige wat daar ontbreekt zijn zijn enkele boerinnen die met een gelukzalige glimlach naar de hemel kijken, omgeven door wat dartelende kinderen en vlindertjes. Wat dat betreft hadden ze het in Oost-Duitsland toch beter voor elkaar…