Doelstellingen

1. Het beschermen van de vrije publieke ruimte, het weidse uitzicht, het landschap en de natuur. Het behouden van essentiĆ«le landschappelijke en culturele waarden; het tegengaan van geluid- horizon- en lichtvervuiling, in het bijzonder in de nabijheid van Natura 2000 gebieden. 

2.Het publiekelijk toegankelijk houden of maken van de zeekust en de oevers van de Deltawateren, indien dat in het kader van natuurbescherming verantwoord is. Geen nieuwe bebouwing op stranden, zeeweringen (duinen en dijken), duinpolders en aan de oevers van de Deltawateren zowel binnen- als buitendijks.

3.Het stimuleren van beleid van de overheid dat zorg draagt voor de (Voor) Delta; o.a. een maximum stellen aan recreatie eenheden, slaapplaatsen en bebouwing in de recreatiesector. Het tegengaan van vervangen van bestaande campings door recreatieparken.

4.Het ervoor zorg dragen dat natuur- en milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties die voor het algemeen belang staan, hun kennis en ervaring bij de voorfase van (bouw) plannen in de ( Voor) Delta in kunnen brengen en daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen.

5. Het zich inzetten om te bewerkstelligen dat in een vroeg stadium plannen en mogelijke consequenties van plannen openbaar zijn, gesprekken met bewoners en inspraak serieus aangepakt worden, voordat er ook maar enige toezegging door gemeenten of andere overheden aan projectontwikkelaars of andere commerciƫle partijen gedaan worden.

6. Bevorderen dat er tijdens het ontwikkelen en totstandkomen van een visie op de oevers binnenwateren een plan- en bouwstop van toepassing is, om een grote hoeveelheid pijplijnprojecten te voorkomen.