Camping de Kruitmolen

Waarom wij bezwaar hebben ingediend bij de gemeente Middelburg tegen de enorme uitbreiding van deze camping? Hier een paar punten uit ons bezwaar…

a. Het weidse uitzicht, het landschap en de natuur, het beschermen van essentiële landschappelijke en culturele waarden.

Camping De Kruitmolen bestaat nu uit enkele gebouwen met een mini-camping. Het omliggende terrein heeft een weids open en landschappelijke karakter in de vorm van een agrarische polder. De mini camping met omliggende akkers wil men herinrichten als een recreatiepark met in totaal 150 stacaravans. Dat heeft een grote impact op het landschap.

Deze polder is omgeven door een landschappelijk en cultuurhistorische beschermde dijk die met uitbreiding van de minicamping zijn waarde aan bescherming en uitzicht op die dijk ontneemt.

Het betreft niet alleen het verplaatsen van de 150 stacaravans van Waterpark Veerse Meer naar mini camping De Kruitmolen; er zal ook een schuur bij gebouwd worden.

Verder worden er diverse parkeerplaatsen op het park aangelegd met een grote parkeerplaats aan de rand van dit park, wat wederom het landschap niet ten goede komt. En eenmaal verdwenen landschapswaarden keren niet terug.

b. Het tegengaan van geluid- horizon en lichtvervuiling en dan in het bijzonder in de nabijheid van stilte gebieden en Natura 2000 gebieden.

Bij de ontwikkeling van wederom een groot recreatiepark met 150 stacaravans zal dag en nacht (enorme lichtvervuiling) het verstorende uitstralingseffect van een compleet nieuw dorp schade toebrengen aan het aangrenzende landschap en het karakteristieke polderlandschap. Niet alleen het licht met o.a. lichtmasten die 9 meter boven het maaiveld uitsteken, maar ook de vele lichten van auto’s en andere voertuigen door de toegenomen verkeersdrukte. Ook zal het lawaai/geluid van recreërende toeristen en het geluid van dichtslaande portieren en motoren van allerlei voertuigen belastend zijn op wat nu nog een stilte gebied is.

Zo zal het geheel aan stacaravans als dorp een horizon vervuiling zijn ten opzichte van het nu landschappelijk en weids en open gebied. Waarden als duisternis, stilte, weidsheid, ongereptheid en stilte zullen sterk negatief beïnvloed worden. Dat zal door de aan te leggen groenvoorziening de eerste 5 tot 10 jaar niet te verhelpen zijn. Dit stacaravan park is niet los te koppelen van de plannen met betrekking tot de naast gelegen oude camping De Witte Raaf, waarvoor nu plannen zijn om een nieuw recreatiepark met uitbreiding te realiseren. Ook in het gebied van het geplande Waterpark Veerse Meer, zal veel licht-, geluid- en horizonvervuiling optreden.

De bouwplannen van zowel het Waterpark Veerse Meer en Camping De Kruitmolen moet men in gezamenlijkheid beoordelen, omdat de uitbreiding van Camping De Kruitmolen een gevolg is van de plannen met betrekking tot Waterpark Veerse meer. Alle plannen zoals Camping De Kruitmolen, Waterpark Veerse Meer en Harbour Village (Zilveren Schor) hebben een cumulatief effect op de omgeving ten aanzien van natuurwaarden, licht- geluids- en horizonvervuiling, in de nabijheid van Natura 2000 gebied.

Het lijkt wel of er niet naar de beleidsnota Kamperen van de gemeente Middelburg (2006) gekeken is die o.a. stelt dat de kampeerperiode 15 maart tot 31 oktober is.

c. Geen nieuwe bebouwing in polders en het tegengaan van vervangen van bestaande campings en recreatieparken

In geheel Zeeland worden ten gevolge van de hebzucht van projectontwikkelaars en gemeenten die tekorten op financieel gebied hebben te gemakkelijk overgegaan tot het steeds maar aanleggen van nieuwe recreatieparken op gronden die daar niet voor bedoeld zijn. Nu dit voor de kust tot stoppen is gebracht door de Zeeuwse Kustvisie, zien we nu de ontwikkeling van bouwen langs de Deltawateren in hoog tempo toenemen. Vooral rondom het Veerse Meer.

Vereniging Bescherm de Delta is tegen de aanleg cq uitbreiding van Waterpark Veerse Meer, wij zullen ons daar ook tegen blijven verzetten. Dus als het Waterpark Veerse Meer beperkt blijft tot het huidige oppervlak dan is de uitbreiding van Camping De Kruitmolen niet noodzakelijk.

Er wordt steeds gesproken over een verplaatsing van stacaravans, maar dit is niet juist, want het gaat hier om het opzetten van een nieuwe stacaravan-camping van 150 eenheden die in plaats van een beperkte kampeerperiode naar een jaarrond periode geëxploiteerd zullen

worden en verplicht worden verhuurd. We denken dat dit in strijd is met de Provinciale Omgevingsverordening 2018 van de provincie Zeeland.

Er is hier geen sprake van herstructurering.

Verstening en het in beslag nemen van landbouwgronden door de uitbreiding van Camping De Kruitmolen en de uitbreiding die gepland staat voor het Waterpark Veerse Meer neemt in sterke mate toe.

Participatie Waterpark Veerse Meer

Een Schertsvertoning van Bedrijf en Overheid

Het verslag “Advies Participatie Traject Veerse Meer Landschappelijke Inpassing en Natuur” doet meteen denken aan Oost-Duitsland en het “reeel bestaande socialisme”. Het leek verdwenen met de val van de muur in 1989, maar nee! In Zeeland is het nog steeds springlevend, in de vorm van “het reeel bestaande liberalisme”.

Neem het er gewoon maar bij als je wilt:
Advies Landschappelijke Inpassing

Bouw Zeeland Prachtig Vol!

Bedrijfsleven en Overheid gaan hier hand in hand in een prachtig project dat ons een glorieuze toekomst gaat bieden, enthousiast gesteund door de experts uit het maatschappelijk veld.

In een pdf van 65 pagina’s is er ruimte voor 1 (een enkele) pagina van de bewonersparticipatie. Van de eigenlijke bewonersparticipatie en de geuite bezwaren is helemaal niets terug te vinden. Enkel de reactie op de presentatie van het plan op de “Verdiepende Commissievergadering”, wat ook een propagandameeting was van de Archtect en de Opdrachtgever, geflankeerd door Overheidsdienaars.
Deze reacties worden eerst nog even gekleineerd:

Een aantal deelnemers ziet voor zichzelf nog wel een dilemma als het gaat om de omvang van het park. Enkele vragen die nog gesteld worden c.q. opmerkingen die worden gemaakt :

“Voor zichzelf” en ja, een paar opmerkingen en vragen.
Op deze bijeenkomst waren er ook een groot aantal kritische vragen van een D66 raadslid uit Middelburg, maar hiervan is niets terug te vinden in het verslag.

In het verslag worden wel alle vragen ook meteen beantwoord door ontwikkelaar Driestar, en daarmee lijkt de zaak afgedaan.

Ook het meest lelijke blijft gewoon staan

Een glorieuze toekomst

De andere 64 pagina’s zijn vooral gevuld met kleurige presentaties van de landsschapsarchitekt.

Het enige wat daar ontbreekt zijn zijn enkele boerinnen die met een gelukzalige glimlach naar de hemel kijken, omgeven door wat dartelende kinderen en vlindertjes. Wat dat betreft hadden ze het in Oost-Duitsland toch beter voor elkaar…