Brief aan tweede kamer leden

We hebben ons aangesloten bij een initiatief van Burgerinitiatief Vlietland, die een brief hebben gestuurd naar enkele tweede kamer leden. De problemen die er in Zeeland zijn met natuur, recreatiedruk en milieu zien we overal in het land op ongeveer dezelfde manier. Lees hier onder de brief…

Op een aantal locaties in ons land zijn er initiatieven in procedure om recreatieparken te bouwen in gebieden die nu groen en open zijn. Vanuit de omwonenden en andere belanghebbenden is hier veel weerstand tegen. Wij vinden het onwenselijk dat groene en open (natuur)gebieden transformeren tot versteende gebieden, waarbij het individuele commercieel belang van enkelen prevaleert boven het algemene maatschappelijk belang van velen. In de huidige tijd met o.m. een klimaat-, woon-, stikstof- en natuurcrisis, is dit zeer ongewenst. Provincies en gemeenten zien veelal enkel het economisch belang van dit soort ontwikkelingen. Er moet juist natuur en groen bijkomen en dan geeft het geen pas om (openbare) gebieden grotendeels te laten privatiseren door beleggers en investeerders. Wij zijn van mening dat de Roompottisering van ons land een halt toegeroepen moet worden! Wij hopen en gaan ervan uit dat u dit met ons eens bent. 


Gevolgen stikstofuitspraak

In een aantal gebieden zijn actiegroepen actief om te proberen planologische procedures te beïnvloeden en mogelijk tot stoppen te bewegen. Met de uitspraak van de Raad van State over de ‘stikstofvrijstelling’ is er weer een sprankje hoop ontstaan, dat de omzetting van groene naar rode gebieden gekeerd kan worden. 


Landelijke regie

Als er in een regio nog iets aan stikstofruimte is, kan die beter benut worden ten behoeve van het oplossen van de meest urgente problemen in ons land. Als er gebouwd moet worden, dan moeten dat betaalbare woningen zijn, die meehelpen de wooncrisis op te lossen. Dus géén vakantievilla’s voor beleggers, investeerders en andere geprivilegieerden. Zolang er geen goed inzicht is in de omvang van niet-urgente ruimtelijke ontwikkelingen waarbij geen sprake is van een actuele en aangetoonde nut en noodzaak, is ook onbekend welke omvang de noodzakelijke natuurverbetering moet hebben die nodig is om de stikstofuitstoot op te kunnen vangen. Dat pleit wat ons betreft voor meer landelijke regie op dit dossier. Wij vrezen dat ontwikkelaars van recreatieparken in de buurt van N2000-gebieden boeren gaan uitkopen om via externe saldering alsnog de vereiste vergunningen te kunnen krijgen. En dat terwijl deze stikstofruimte zo hard nodig is voor het oplossen van echt maatschappelijke issues. 


Gebrekkige participatie en maatschappelijk draagvlak

Per gebied (provincie?) moeten er harde prioriteiten gesteld worden waarbij nut en noodzaak van alle ruimtevragers tegen elkaar worden afgewogen. Voor beleidskeuzes op dit gebied dient niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk draagvlak een voorwaarde te zijn. In de uitwerking dient zoveel mogelijk ruimte te zijn voor participatie van omwonenden en belanghebbenden. De ervaring leert dat burgerparticipatie vaak een wassen neus is in dit soort projecten en zo leidt tot verdere vergroting van de afstand tussen burger en overheid en het lagere vertrouwen in de democratie. Wat ons betreft moet er een betere guidance komen wat er nu wel of niet verplicht is aan participatie. 


Een puur sectorale blik is niet meer van deze tijd

In ieder geval is het niet meer van deze tijd om puur vanuit één sector te kijken naar een gebied. Met de komst van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt integraal gewerkt aan opgaven voor natuur, water én klimaat. Recreatiegebieden herbergen vaak water en natuurwaarden en vormen belangrijke plekken voor klimaatadaptatie. Denk aan het vasthouden van water en plekken voor verkoeling van bewoners. Toch vallen recreatiegebieden niet binnen de scope van het NPLG. Door recreatiegebieden wél binnen die scope te laten vallen wordt ook aangesloten bij de Agenda Nederland Natuurinclusief 1.0. Dit initiatief van het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van LNV moet leiden tot een meer natuurinclusieve samenleving. 
Ter illustratie enkele projecten die momenteel spelen in het land en waarbij de kans bestaat dat vakantiewoningen/resorts gebouwd gaan worden ten koste van open gebieden, natuur, bomen e.d. 

Vragen

Wij willen u vragen of GroenLinks en PvdA (eventueel samen met gelijkgestemde progressieve fracties) de volgende vragen aan de regering zou willen stellen, waarbij het u uiteraard vrij staat deze naar believen te redigeren. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Raad van State kwam daardoor op 2 november 2022 tot de conclusie dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Bent u met ons van mening dat bestaande stikstofruimte nabij Natura2000-gebieden uitsluitend benut moet worden voor projecten van groot openbaar belang?

  1. Zo ja, bent u bereid te onderzoeken of projecten waarbij géén sprake is van groot openbaar maatschappelijk belang – zoals het bouwen van recreatiewoningen – uitgesloten kunnen worden van de regeling om extern te salderen?
  2. Recreatiegebieden vallen buiten de scope van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Bent u het met ons eens dat de klimaat-, stikstof- en biodiversiteitcrisis betekenen dat een puur sectorale blik op te ontwikkelen recreatiegebieden niet meer van deze tijd is?
  3. Zo ja, bent u bereid om recreatiegebieden toe te voegen aan de scope van het Nationaal Programma Landelijk Gebied of bent u bereid provincies en gemeenten richtlijnen mee te geven hoe de nationale belangen op decentraal niveau uitgewerkt zouden moeten worden?
  4. Bent u bereid om bij de uitwerking van de Agenda Nederland Natuurinclusief 1.0 ook de recreatiesector te betrekken?
  5. Er zijn ruimtelijke plannen in procedure voor vakantieparken in de nabijheid van kwetsbare gebieden. Dat speelt onder meer in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Geleen, Middelburg en Apeldoorn. Kunt u een overzicht geven van alle initiatieven voor de bouw van vakantieparken in een straal van 10 kilometer tot Natura2000-gebieden? 
  6. Kan een prioritering van ruimtevragers – op basis van nationaal nut en noodzaak – helpen bij het bereiken van de doelen om de grote crises van ons land te bestrijden?

Wij willen als actiegroepen tegen de bouw van vakantieparken in (nu nog) groene en open gebieden in het land, graag gezamenlijk de (lokale) petities van tegenstanders van deze ontwikkelingen aanbieden aan de vaste kamercommissie voor LNV. Zou u deze petities namens de kamercommissie in ontvangst willen nemen? 

Vriendelijke groe
Burgerinitiatief Vlietland | www.groenopenvlietland.nl
Bescherm de Delta | www.beschermdedelta.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *